Anatomické nebo obouruké rukavice?

Rukavice se označují jako anatomické, pokud existuje jeden tvar pro levou a druhý pro pravou ruku.

Obouruké rukavice lze stejně dobře nosit na obou rukách, většinou se jedná o tenčí rukavice.

Rukavice, které chrání před ptačí chřipkou

Ptačí chřipku způsobuje virus (vysoce patogenní virus H5N1), který se šíří mezi ptáky. Prokázalo se, že je ptačí chřipka přenosná mezi lidmi zejména vdechnutím, ale také při kontaktu. Zatím nebyl zaznamenán přenos s člověka na člověka, ale to se může změnit při genetických mutacích viru. Ke kontaminaci může dojít v prostředí s mrtvými či nakaženými ptáky, prostřednictvím vzduchu či kontaktu s ptačími sekrety a výkaly. Typické rizikové aplikace představuje likvidace mrtvých ptáků, vybíjení nebo odstraňování nakažených ptáků, posmrtné zkoumání ptáků, lékařská péče pro podezřelé infikované osoby (preventivní opatření).

Které rukavice poskytnou ochranu?

První požadavkem kladeným na rukavice, které mají poskytnout ochranu před virem ptačí chřipky, je odolnost proti kapalinám, tj. v souladu s normou EN 374-1 pro testy proniknutí. Rukavice musejí zůstat odolné proti kapalinám po celou dobu vystavení. Musejí proto nabízet dostatečnou mechanickou pevnost, aby zabránily poškození rukavice, jako je proříznutí, prodření nebo propíchnutí, které by porušily ochrannou bariéru. Rukavice jsou samozřejmě jednorázové. Po použití by měly být zlikvidovány náležitým způsobem, aby se zabránilo další kontaminaci.

Tenké jednorázové rukavice (např. Solo 992/995 nebo Solo Ultra 997) jsou tak přijatelné pouze tehdy, pokud s danou činností není spojeno mechanické namáhání či jiná rizika, např. omezení na laboratorní práce.

Výběr jednorázových rukavic bude záviset na prováděné činnosti, tj. požadovaném mechanickém namáhání a funkcích. Pro sběr a likvidaci mrtvých ptáků a dekontaminaci povrchů a půdy se hodí rukavice Vital Eco 115/117, Duo-Mix 405, Optinit 472 nebo Ultranitril 492, ale lze vybrat i jiné rukavice ze sortimentu Mapa-Professionnel, v závislosti na funkčních požadavcích. V současné době ověřujeme účinnost rukavice Bio-Pro proti tomuto viru. Pokud se potvrdí, bude možná užitečné doporučit rukavici Bio-Pro 860 jako spodní rukavici pro tyto případy, při nichž je vysoce pravděpodobné mechanické poškození.

Čím se liší popáleniny prvního, druhé a třetího stupně?

Popáleniny prvního stupně ovlivňují pouze pokožku.

Popáleniny druhého stupně ovlivňují škáru na určité úrovni (horní nebo spodní).

Popáleniny třetího stupně ovlivňují pokožku i škáru a obě tyto vrstvy zcela ničí. Regenerace není možná.

Opaření se může vyskytnout při 45 °C a riziko stoupá s růstem teploty.

Co je to HDPE?

HDPE označuje vlákna z nízkotlakého polyetylénu (High Density Polyethylene).

Použití vláken HDPE zaručuje vynikající odolnost proti řezu a nižší tloušťku pro dobrou obratnost.

Co je to DMF?

Dimethylformamid (neboli DMF) je rozpouštědlo používané v celé řadě aplikací chemického průmyslu.  DMF se také používá při výrobě rukavic z polyuretanu (PU) a derivátů. DMF je chemická látka, kterou lze při používání inhalovat nebo absorbovat kůží. Je klasifikována jako škodlivá při vdechnutí nebo kontaktu s kůží.  V případě dlouhodobé nebo opakované expozice může mít DMF vliv na játra. V některých zemích byly definovány limity pracovního vystavení. Tyto limity indikují maximální koncentraci ve vzduchu, kterou polyuretanové rukavice MAPA splňují.

Co ve standardu EN 407 odpovídá odolnosti proti kontaktnímu teplu?

Odolnosti proti kontaktnímu teplu odpovídá druhá číslice pod piktogramem EN 407.

Standard EN 407 – Úroveň kontaktního tepla určuje, zda se teplota uvnitř rukavice zvýší o 10 °C za více než 15 sekund, a to v prostředí s pokojovou teplotou a v neustálém styku s horkou částí. 

Teplota této části závisí na úrovni definované ve standardu:

> Úroveň 1 - 100 °C

> Úroveň 2 - 250 °C

> Úroveň 3 - 350 °C

> Úroveň 4 - 500 °C

Některé materiály se mohou roztavit při vysokých teplotách a poškodit mechanické vlastnosti rukavic. 

EN 407 neřeší degeneraci materiálů: Rukavice může standard splňovat, i když její složky ztrácejí své fyzikální vlastnosti při definovaných teplotách.

Co je to chlorování?

Zahrnuje mytí ve vodě obsahující rozpuštěný chlor a následnou neutralizace a proplachování za účelem vyloučení zbytků. Chlorování lze provádět na výrobní lince (v takovém případě je chlorován vnitřek rukavice) nebo po výrobě (rukavice je chlorována uvnitř i vně). Chlor modifikuje mechanickou strukturu povrchu rukavic. Proces je trvalý a nevratný. Chlorování se také někdy nazývá halogenací a může se vztahovat k rukavicím s hladkým povrchem.

Proč chlorování ?

Kaučuk neklouže, zejména přírodní latex. Chlorování zajistí, že povrch rukavice bude kluzký, a usnadní tak její nasazení. Jedná se proto o základní proces pro rukavice s bavlněnou vnitřní výstelkou nebo takové, které nemají pudr usnadňující nasazení. Jednorázové, nepudrované rukavice vyrobené z přírodního nebo syntetické kaučuku (nitril atd.) jsou chlorované.

Existují nějaké nevýhody?

Fakt, že se chlor v tomto procesu používá, může výrobci přinášet problémy z hlediska životního prostředí. Rukavice ošetřené tímto způsobem jsou navíc dražší než „pudrovaná“ verze. Rukavice, které mají chlorované vnější povrchy, by mohly být kluzké a úchop méně spolehlivý.

Použité rukavice ani jejich obaly nesmějí mít nepříznivý vliv na životní prostředí.

Podléhají rukavice a obaly biologickému rozkladu?

Pouze přírodní latex se výrazně rozkládá oxidací, pokud je podroben slunečnímu světlu (UV). Úroveň biologického rozkladu je menší než v případě organického odpadu. Rukavice vyrobené z jiných materiálů včetně přírodních nebo syntetických vláken jsou pouze mírně biologicky rozložitelné, pokud vůbec.

Lze rukavice spalovat?

Použité rukavice lze obecně likvidovat ve spalovnách domovního odpadu nebo v podobných zařízeních. Rukavice z PVC (nebo vinylu) ale mohou představovat problém, pokud je vyžadován velký objem spalování. Spalování vede k tomu, že jsou uvolňovány velké objemy chlorovodíku, které mohou potenciálně poškodit zařízení spaloven.

Upozorňujeme, že rukavice, které byly při používání kontaminovány biologicky nebo chemicky nebezpečnými produkty, by měly být skladovány a zlikvidovány v souladu s místními předpisy pro nakládání s nebezpečnými odpady.

A obaly?

Polyetylenové a kartonové obaly splňují evropskou směrnici 94/62/CEE (číslo 98-638 z 20. července 1998) a lze je spálit nebo recyklovat.

Jak číst chemickou tabulku odolnosti?

Brožury k produktům Mapa Professional poskytují podrobné informace o vlastnostech ochranných rukavic v kontaktu s chemickými látkami. Jaké procesy jsou zahrnuty?

Jak?

Existují dva jevy, které charakterizují odolnost rukavice při kontaktu s danou chemickou látkou:

Degradace: Poškození rukavice, které se projevuje změnou fyzikálních vlastností (např. měknutím, tvrdnutím).

Proniknutí: Jev charakteristický pro rozpouštědla, které mohou v závislosti na typu postupně proniknout do rukavice, někdy bez viditelných známek degradace.

Tabulky Mapa Professional uvádějí výsledky testů degradace a proniknutí provedené v laboratoři (viz popis testů níže). Ukazují:

Index degradace 1 až 4 s vysokým skóre, které představuje nízkou degradaci rukavice při kontaktu s určitou chemickou látkou.

Doba proniknutí: v minutách. Je získána na základě testu proniknutí provedeného podle standardu EN 374, pokud není stanoveno jinak.

Index proniknutí 1 až 6 podle standardu EN 374, kde vyšší skóre znamená delší čas, za který daná chemická látka pronikne do rukavice.

Mapa nabízí index chemické odolnosti, který má pomocí při výběru nejvhodnějších rukavic. Klíč k indexu: INDEX CHEMICKÉ ODOLNOSTI:

+ + Je možný delší kontakt rukavice s chemickou látkou (v rámci limitu doby proniknutí)

+    Je možný občasný kontakt rukavice s chemickou látkou (po celkovou dobu, která je kratší než doba proniknutí)

=    Rukavice lze používat při potřísnění chemickými látkami

-     Použití rukavic se nedoporučuje

Jak se měří degradace?

Metoda

Z rukavice se odřízne kousek, který se připojí k vršku kádinky s testovanou chemickou látkou.
Kádinka je otočena dnem nahoru; rukavice tak přijde do styku s daným produktem.
Po jedné hodině kontaktu je kádinka navrácena do původní polohy a je ihned proveden test propíchnutí jehlou podle standardu EN 388.

Výsledek

Test umožňuje změřit čas (v minutách), za který chemický látka pronikne rukavicí, a to v podmínkách ekvivalentních celkovému ponoření rukavice. 
Test je proveden ve 30 °C s cílem simulovat teplotu ruky. 
Test trvá maximálně 8 hodin. Pokud nedojde k žádnému proniknutí, je jako výsledek uvedeno > 480. Doba proniknutí je v souladu se standardem EN 374 uvedena jako index proniknutí podle následující tabulky

Zbytková síla

(v newtonech) <5 5 až 10 11 až 15 >15
Index degradace 1 2 3 4
Rukavice a nejvyšším indexem je nejodolnější k degradaci.

Jak měříme proniknutí?

Metoda (podle standardu EN 374-3)

Vzorek rukavice je umístěn do testovací buňky, která tvoří membránu oddělující dvě přihrádky.
Do jedné přihrádky je umístěna chemická látka. Vzorek představující vnější povrch rukavice je v kontaktu s chemickou látkou.
Ve druhé přihrádce cirkuluje kapalina nebo plyn a je pravidelně testováno, zda nějaká chemická látka pronikla rukavicí.

Výsledek

Test umožňuje změřit čas (v minutách), za který chemický látka pronikne rukavicí, a to v podmínkách ekvivalentních celkovému ponoření rukavice. 
Test je proveden ve 30 °C s cílem simulovat teplotu ruky. 
Test trvá maximálně 8 hodin. Pokud nedojde k žádnému proniknutí, je jako výsledek uvedeno > 480. 
Doba proniknutí je v souladu se standardem EN 374 uvedena jako index proniknutí podle následující tabulky:

Doba proniknutí

Delší než (v minutách) 10 30 60 120 240 480
Index proniknutí 1 2 3 4 5 6
Rukavice a nejvyšším indexem je nejodolnější vůči degradaci. 
Skóre 0 indikuje, že je doba proniknutí kratší nebo rovna 10 minutám.

Praktická interpretace údajů o chemické odolnosti

Katalog Mapa nabízí vodítko popisující vlastnosti pěti základních materiálů, ze kterých jsou rukavice vyrobeny, a to ve vztahu k celé řadě chemických látek. Můžete tak identifikovat materiály, které jsou teoreticky nejlépe uzpůsobeny pro vaši aplikaci. 

Diagramy chemické odolnosti znázorňují celou řadu výsledků testů získaných zejména s čistými rozpouštědly, ale také s kyselinami, zásadami, dezinfekčními prostředky atd., u kterých je uveden stupeň rozředění vodou. Mapa se neustále snaží tyto informace rozšiřovat a aktualizovat diagramy novými výsledky testů chemických látek, které jako zákazník používáte. 

Tyto diagramy nelze použít k výpočtu podrobných dat u složitějších produktů, jako jsou směsi rozpouštědel. Informace o nejvhodnějších rukavicích k takovým produktům Vám poskytne technická služba zákazníkům společnosti Mapa. 

Data jsou založena na výsledcích laboratorních testů a neměla by být vnímána jako důkaz výkonu ve skutečných pracovních podmínkách. Proto Vám doporučujeme provést předběžný test, aby bylo zajištěno, že jsou rukavice vhodné pro danou aplikaci.

Pokud chcete vědět, které rukavice se nejlépe hodí pro chemickou aplikaci neuvedenou v diagramech Mapa, kontaktujte technickou službu zákazníkům ve své zemi a uveďte následující detaily:

Příslušná chemická látka – uveďte název chemické látky. Nezapomeňte zmínit všechny chemické látky použité ve směsi (poskytněte dokument se zdravotními a bezpečnostními údaji pro danou směs, pokud to bude nezbytné).

Uveďte teplotu, typ kontaktu (potřísnění, občasný kontakt atd.), požadovanou mechanickou odolnost, teplo, chlad atd.

Jiná rizika: Kontakty s dalšími chemickými látkami (chemické produkty, typ kontaktu...).

Omezení související s pracovní stanicí: manipulace (obratnost, požadovaná dotyková citlivost ), délka rukavice, protiskluzový potah, kontakt s potravinami atd…

Jaký je teplotní rozsah rukavic MAPA?

Níže jsou uvedeny obecné pokyny k tepelné ochraně materiálu rukavic MAPA:

Butyl: Max. 150 °C – Min -37 °C
Fluorelastomer: Max. 250 °C – Min -23 °C
Nitril: Max. 138 °C – Min 18 °C
Neopren: Max. 250 °C – Min -26 °C
Přírodní kaučuk: Max. 100 °C – Min. -43 °C
Polyuretan: Max. 116 °C – Min. 0 °C
PVA: Max. 166 °C – Min. -15 °C
PVC: Max. 80 °C – Min -9 °C

Max. = maximální teplota, kterou rukavice vydrží, a stále při tom poskytuje ruce určitou izolaci.

Min. = minimální teplota, při které polymer zůstane pružný a stále poskytuje ruce určitou izolaci.

Výše uvedené teplotní hodnoty jsou pouze obecným vodítkem, jelikož existuje příliš mnoho možných proměnných, jako např. hmotnost drženého předmětu, délka kontaktního času, vodivost materiálu atd.

Co je to elektrostatický jev?

Pokud dojde ke kontaktu a tření dvou materiálů, dojde k výměně elektrických nábojů (statická elektřina). Pokud tyto náboje nejsou rozptýleny, hromadí se a může dojít k elektrostatickým výbojům.

Proč jsou nutné disipativní rukavice?

Disipativní materiál má schopnost nehromadit elektrostatický náboj. Rozptýlí jej. Aby se zabránilo elektrostatickému výboji, jsou nutné disipativní rukavice.

Kde mohou nastat elektrostatické výboje?

  • Elektrostaticky chráněná oblast (EPA5)

Elektrostatické výboje (ESD) mohou poškodit elektronická zařízení (problém pro výrobce) nebo oslabit elektronické zařízení (problém pro uživatele).

Hlavní průmyslová odvětví: elektronika, automobilový průmysl, spotřební zboží.

  • Prostředí s nebezpečím výbuchu (prostředí ATEX)

Elektrostatické výboje mohou vytvářet nebezpečí výbuchu.

Hlavní průmyslová odvětví: chemický, farmaceutický, zemědělský (silo na obilí).

Poznámka: Samotné nošení rukavic nezabrání elektrostatickým výbojům.

Aby byl pracovník trvale uzemněn, musí nosit vhodné disipativní oděvy, obuv a uzemňovací řemínek na zápěstí.