Právní prohlášení

V souladu s článkem 6 III 1° francouzského zákona č. 2004-575 z 21. června 2004 pro důvěrnost v digitální ekonomice bychom Vás rádi informovali o následujících skutečnostech:

  • Tyto webové stránky jsou vlastnictvím MAPA SAS, zjednodušené akciové společnosti dle francouzského práva se základním kapitálem 35 000 010,00 EUR, zapsané v obchodním rejstříku metropolitního obvodu Nanterre pod č. 314 397 720, DIČ plátce DPH: FR92314397720, se sídlem na adrese 420 rue d'Estienne d'Orves, 92705 Colombes, Francie (e-mail: mkgpro.mapaspontexfrping@newellcopong.com, telefon: 01 49 64 22 00);
  • Ředitelkou webové publikace je Anne Te Simon ve funkci marketingové manažerky;
  • Hostingovou společností těchto webových stránek je Link by Net SAS, zjednodušená akciová společnost dle francouzského práva zapsaná v obchodním rejstříku metropolitního obvodu Bobigny pod č. 430 359 927, se sídlem na adrese 5/9 Rue de l'Industrie, 93200 Saint-Denis, Francie, telefon: 01 48 13 00 00;
  • Registrační číslo výrobce je: FR006823 (registrační číslo k uplatnění požadavků čl. L. 541-10 francouzského zákoníku životního prostředí).

Obecné podmínky používání

Úvod

Uživatelé mohou využívat služby na této stránce pouze tehdy, pokud přijmou tyto obecné podmínky používání. Uživatel stránky potvrzuje, že četl a porozuměl podmínkám používání a bude je dodržovat. Uživatel potvrzuje, že má oprávnění a prostředky nezbytné k přístupu na stránku i jejímu používání.

Účel

Tyto smluvní podmínky vymezují podmínky používání webové stránky dostupné na adrese http://www.mapa-pro.com

Nabytí platnosti – termín

Tyto podmínky používání vstupují v platnost k datu, kdy jsou zpřístupněny online, a budou závazné k datu, kdy uživatel tuto stránku poprvé použije. Tyto podmínky používání jsou závazné po celé období používání stránky do doby, než budou nahrazeny novými podmínkami používání. Uživatel může kdykoli odstoupit od používání služeb a stránky, ale zůstává odpovědný za jakékoli předchozí použití.

Odkazy

Společnost MAPA SAS si vyhrazuje možnost vkládat na své webové stránky odkazy, které poskytují přístup k webovým stránkách umístěným jinde. Uživatelé berou na vědomí, že stránky, které mohou prostřednictvím těchto odkazů navštívit, nenáleží ke společnosti MAPA SAS. MAPA SAS po aktivaci takových odkazů odmítá jakoukoli odpovědnost za informace uvedené na odkazovaných stránkách. Je zakázáno uvádět odkazy na tuto stránku bez výslovného předchozího oprávnění od společnosti MAPA SAS. Webový editor není odpovědný za přístup uživatelů přes odkazy, které jsou na stránce uvedeny, k jiným prostředkům v internetové síti.

Odpovědnost webového editora

Společnost MAPA SAS nezodpovídá za:

  • kvalitu služby, služba je poskytována „tak, jak je“;
  • žádné přerušení v používání stránky;
  • nemožnost používat stránku;
  • narušení počítačového zabezpečení, které by mohlo poškodit počítačové vybavení uživatelů a jejich data;
  • jakékoli obecné porušení práv uživatelů.

Webový editor se bude co nejvíce snažit, aby uživatelům mohl nabídnout dostupné a ověřené informace a/nebo nástroje, ale nebude zodpovídat za žádné chyby, nedostupnost informací a/nebo přítomnost virů. Informace od webového editora nezbavují uživatele možnosti provádět doplňkové vlastní analýzy. Webový editor nezaručuje přesnost, úplnost ani aktuálnost informací uvedených na stránce. Uživatelé proto potvrzují, že informace používají pouze na svou odpovědnost.

Odpovědnost uživatele

Uživatelé se zavazují používat služby stránky se všemi informacemi, k nimž mohou přistupovat, pouze k osobnímu užitku a k účelům, které nejsou v rozporu s veřejnými zásadami, všeobecnou morálkou a právy třetích stran. Uživatelé potvrzují, že zkontrolovali, že počítačová sestava, kterou používají, neobsahuje viry a je v bezvadném provozním stavu. Uživatelé se zavazují, že nebudou narušovat používání stránky jinými uživateli a nebudou přistupovat k takovým částem stránky, které nabízejí pouze vyhrazený přístup. Uživatelé nebudou jednat způsobem, který by ohrozil počítačovou bezpečnost společnosti MAPA SAS nebo jiných uživatelů. Uživatelé se zavazují, že nebudou zasahovat do běžného provozu stránky ani jej přerušovat. Uživatelé se zavazují, že nebudou vyvíjet činnosti ke komerčním, politickým ani jiným reklamním účelům a nebudou realizovat jinou formu komerční propagace, zejména zasílání nevyžádaných e-mailů (spam). Uživatelé se zavazují, že nebudou nijak shromažďovat, používat či zpracovávat osobní údaje jiných uživatelů. Uživatelé se zavazují, že společnosti MAPA SAS zajistí bezúhonnost v případě stížnosti, dožadování se nároku, právního úkonu, soudního řízení či jiných aktů proti společnosti MAPA SAS, které vzejdou z nedodržení podmínek používání uživatelem.

Duševní vlastnictví

Prvky náležející společnosti MAPA SAS, například webové stránka, ochranné známky, kresby, návrhy, obrázky, texty, fotografie, loga, grafické znaky, software, vyhledávací stroje, databáze... (tento seznam není vyčerpávající), jsou jejím výhradním majetkem. Tyto podmínky používání žádným způsobem neudělují uživateli práva na duševní vlastnictví prvků náležejících společnosti MAPA SAS. Žádná firma nesmí zcela ani částečně znázorňovat stránku bez výslovného oprávnění od webového editora. Neoprávněné zpodobnění stránky (plné či částečné) představuje protiprávní jednání, které je trestné podle článku L.335-2 a násl. zákona o duševním vlastnictví. To samé se vztahuje na databáze zahrnuté na stránce, které jsou chráněny ustanovením zákona z 1. července 1998, který zavádí transpozici směrnice společenství z 11. března 1996 (ohledně právní ochrany databází) do zákona o duševním vlastnictví. Ochranné známky webového editora a jeho partnerů, a také loga uvedená na stránce, jsou ochrannými známkami (částečně obraznými či nikoli) a jsou registrované. Ochranné známky a loga zahrnuté v části 'Vyhledávač prodejců' náležejí uvedeným společnostem. Jakákoli úplná či částečná reprodukce těchto ochranných známek či log založená na prvcích stránky bez výslovného oprávnění od webového editora je zakázána článkem L.713-2 zákona o duševním vlastnictví.

Ochrana dat

V souladu se zákonem z 6. ledna 1978 o počítačích, datových souborech a svobodách v platném znění bylo automatické zpracování dat osobní povahy prováděné z této stránky zaregistrováno u francouzského úřadu na ochranu dat, který vydal potvrzení pod číslem 458039. Uživatelé jsou informováni, že v souladu s článkem 32 uvedeného zákona o ochraně dat z 6. ledna 1978 v platném znění, jsou informace zveřejněné ve formulářích na webové stránce nezbytné k zodpovězení jejich žádosti a jsou určeny pro webového editora, pracovníka zpracovávajícího data, k administrativním a obchodním účelům nebo, pokud uživatel informace poskytne v části 'Žádost o nabídku' (zejména své kontaktní údaje a obsah žádosti o nabídku), budou zaslány také distributorovi/distributorům vybranému/vybraným k poskytnutí těchto nabídek. Uživatelé jsou poučeni o tom, že mají právo přistupovat k osobně identifikovatelným datům, která se jich týkají, vyhledávat je, opravovat a podávat odůvodněné legitimní námitky, které se k těmto datum vztahují, a to na následující adrese: 420 rue d’Estienne d’Orves 92705 Colombes nebo data.privacyping@newellcopong.com  – včetně kopie dokladu své identity. Uživatelé jsou povinni dodržovat ustanovení zákona z 6. ledna 1978 v platném znění, který se vztahuje k počítačům, datovým souborům a souvisejícím svobodám; jakékoli porušení lze trestat podle trestního práva. Uživatelé se nesmějí dopouštět zejména shromažďování, protiprávního přivlastňování, zneužívání či obecně jakéhokoli činu, který nějakým způsobem narušuje soukromí nebo poškozuje pověst osob, a to s ohledem na osobně identifikovatelné údaje, ke kterým mají přístup

Pracovní poštovní služba

Adresa elektronické pošty společnosti MAPA SAS a každý z jejích členů je vyhrazen pouze pro firemní použití. Jakékoli pracovní soubory či dokumenty pro společnost MAPA SAS musejí být zaslány na tyto firemní adresy.

Rozhodné právo a jurisdikce

Tyto podmínky se řídí francouzskými zákony. To se týká základních i procesních pravidel. Jakýkoli spor, který vzejde z aplikace těchto podmínek používání, bude podléhat francouzské jurisdikci.

Návrh a vývoj

GAYA - Výroba digitale

Náš tým vám pomůže vytvořit a implementovat vaši digitální strategii.

Fotografie

Elisabeth Deschamps, Lionel Flageul, Fotosearch, Getty image, Istock, Fotolia