A

Anatomické

Anatomické rukavice odpovídají přirozenému tvaru lidské ruky a kromě toho, že jsou rozděleny na pravou a levou ruku, zajistí pohodlnou činnost, aniž by docházelo k omezení pohybu o v oblasti prstů, dlaně nebo zápěstí.

ATEX

Zóna ATEX je oblast, kde může koncentrace rozpouštědla nebo prachu představovat riziko výbuchu. Rukavice v oblasti ATEX se obvykle nazývají „rukavice ATEX“

B

Butyl

Butyl nabízí vynikající chemickou odolnost proti ketonům, kyselinám, esterům a derivátům aminů. Jedná se o poddajný a elastický syntetický materiál, který uživateli poskytuje dobrou obratnost, pokud materiál není příliš silný. Butyl je relativně drahý a náleží do třídy polymerů se zvláštním účelem. Je vyhrazený pro aplikace vyžadující vysokou a cílenou chemickou ochranu.

Upozornění: Butyl má špatné mechanické vlastnosti, pokud je silně namáhán v chemickém prostředí. V takových podmínkách se doporučuje silná rukavice s podšívkou, neboť se tak zpevní mechanické vlastnosti rukavice a tím i její odolnost. Butyl není vhodný k dlouhému kontaktu s aromatickými nebo chlorovanými rozpouštědly, která způsobují rychlé změny fyzikálních vlastností materiálu.

C

Chlorované

Chlorované rukavice představují zvýšenou ochranu před chemickou reakcí a to právě přítomností chlóru, který nežádoucí alergické reakce nejen vyruší, ale funguje zároveň i jako přirozená dezinfekce. Rukavice s chlorem se rovněž snadněji oblékají a jejich tloušťka není zbytečně zvětšena přítomností pudru nebo jiných přídavných složek.

D

Disipativní

Disipativní materiál má schopnost neakumulovat elektrostatické náboje: rozptyluje náboje. Poznámka: Antistatický (nesprávně nazývaný) je široce používané slovo, nicméně správné slovo je disipativní.

DMF

Dimethylformamid (neboli DMF) je rozpouštědlo používané v celé řadě aplikací chemického průmyslu.  DMF se také používá při výrobě rukavic z polyuretanu (PU) a derivátů. DMF je chemická látka, kterou lze při používání inhalovat nebo absorbovat kůží. Je klasifikována jako škodlivá při vdechnutí nebo kontaktu s kůží.  V případě dlouhodobé nebo opakované expozice může mít DMF vliv na játra. V některých zemích byly definovány limity pracovního vystavení. Tyto limity indikují maximální koncentraci ve vzduchu, kterou polyuretanové rukavice MAPA splňují.

MAPA se snaží zmírnit rizika vystavení DMF, a proto nabízí celou řadu nitrilových rukavic (Ultrane 553, Ultrane 562, Krynit 563, Krynit 582 atd.) a rukavice na vodní bázi (Ultrane 555: tyto rukavice jsou vyrobeny nahrazením rozpouštědla DMF vodou).

Doba proniknutí

Doba, za kterou chemikálie pronikne rukavicí na molekulární úrovni. V některých případech nedochází k viditelnému poškození rukavice.

E

Elektrický odpor

Elektrický odpor je základní vlastnost materiálu, která kvantifikuje, jak silně odolává nebo vede elektrický proud. Jednotkou elektrického odporu v soustavě SI je ohm (Ω).

Poznámka: Odpor závisí na procentu vlhkosti. Vyšší procento vlhkosti snižuje odpor (protože vlhkost je vodivá).

EPA

Chráněná oblast ESD, kde je zapotřebí disipativní vybavení

ESD

Elektrostatickému výboji (ESD

ESDS

ESDS je elektronická součást, kterou by mohl ESD poškodit.

Rukavice pro manipulaci s ESD citlivými zařízeními se obvykle nazývají „rukavice ESD“.

F

Fluoroelastomer

Fluoroelastomer je vysoce jakostní polymer, doporučuje se pro dlouhý kontakt s aromatickými rozpouštědly, sloučeninami síry a aminy.

Vícevrstvá technologie vytváří mimořádně poddajnou rukavici z fluoroelastomeru s vysokou chemickou odolností.

Fluoroelastomer je drahý materiál. Náleží do třídy polymerů se zvláštním účelem. Je vyhrazený pro aplikace vyžadující vysokou a cílenou chemickou ochranu.

Upozornění: Fluoroelastomer se nedoporučuje pro dlouhý kontakt s ketony, organickými kyselinami a acetáty.

H

HR

HR: Relativní vlhkost

I

Index degradace

Vyjádření stupně poškození rukavice, které se projeví změnou jejích fyzikálních vlastností. Může se jednat o změknutí, ztvrdnutí, poškození textury aj.

K

KRYCÍ – OBALOVÁ TECHNIKA

Tato technika se používá ke snížení podráždění pokožky pomocí řezaných technických vláken. To uživatelům poskytne optimální pohodlí zajištěním ovinutí hrubých vláken pohodlnější přízí.

N

Neoprén

Neoprén je mimořádně poddajný a nabízí vysokou odolnost proti chemickému kontaktu. Jedná se o vynikající a víceúčelový polymer. Neoprén nabízí dobou chemickou odolnost proti kyselinám, zásadám, olejům, mazivům, alkoholům, ropným produktům, ketonům, alifatickým rozpouštědlům a řadě průmyslových plynů a výparů). Kromě toho je to poddajný materiál, který poskytuje obratnost a pohodlí.

Má výborné tepelné vlastnosti, kontaktní izolaci (teplo a chlad) a odolnost proti ohni (vhodné pro aplikace v blízkosti plamenů). Vykazuje také dobré stárnutí, neboť netrpí změnou fyzikálních vlastností po dlouhém vystavení světlu, ozónu či ultrafialovému záření atd.

Musíme však poukázat na to, že neoprén má špatné mechanické vlastnosti, když je silně namáhán v chemickém prostředí. V takových podmínkách se doporučuje silná rukavice s podšívkou, protože se tak zpevní mechanické vlastnosti rukavice a tím i její odolnost. Neoprén není vhodný k dlouhému kontaktu se silnými oxidačními kyselinami a aromatickými nebo chlorovanými rozpouštědly, které neoprén rychle poškozují.

Nitril

Nitrilový nebo akrylonitrilový butadienový kaučuk (NBR) obecně nabízí velmi dobrou odolnost proti olejům, mazivům a uhlovodíkovým derivátům, a také aromatickým a chlorovaným rozpouštědlům.

Nitril také poskytuje vynikající odolnost proti propíchnutí a prodření, Neobsahuje žádné proteiny a má velmi nízký obsah akcelerátorů, proto je velmi dobře snášen uživateli, zejména při dlouhém nošení.

Nitril je ale přirozeně pevným elastomerem. Silné nitrilové rukavice mohou omezovat obratnost.

Nedoporučují se pro chladná prostředí (< -40 °C), protože nitril v takových teplotách tuhne a rukavice se pak hůře používají. Nedoporučuje se, aby byl nitril v dlouhém styku s ketony, silnými oxidačními kyselinami, estery nebo aldehydy.

O

Obouruké

Obouruké rukavice mají takovou strukturu a elasticitu, aby mohly být navlečeny jak na pravou, tak i na levou ruku. Nejčastěji se jedná o jednorázové rukavice určené pro krátkodobé použití, u kterého není zapotřebí speciální přesnost nebo citlivost.

P

Přírodní latex

Přírodní latex nabízí mimořádnou pružnost a elasticitu. Rukavice vyrobené z přírodního latexu se přizpůsobí tvaru ruky a maximalizují tak obratnost i pohodlí uživatele.

Tento polymer nabízí dobré mechanické vlastnosti, dokonce i při minimální tloušťce. Má zejména dobrou odolnost proti propíchnutí a roztržení a nabízí dobrou odolnost proti celé řadě kyselin, alkálií, alkoholů a ketonů.

Zůstává také poddajná v chladných prostředích.

Poznámka: Ve vzácných případech mohou proteiny v přírodním latexu způsobit alergickou reakci. V takovém případě doporučujeme citlivým uživatelům používat syntetické materiály, jako je nitrilová nebo neoprenová rukavice.

Přírodní latex se nedoporučuje pro použití v kontaktu s oleji, mazivy, ropnými produkty, silnými oxidačními kyselinami a aromatickými nebo chlorovanými rozpouštědly. Vlastnosti přírodního latexu lze znehodnotit dlouhým vystavením světlu, ultrafialovému záření nebo ozónu.

Pudrované

Rukavice, v jejichž vnitřku je slabá vrstva pudru umožňující rychlejší a snadnější navlečení. Pudr nijak výrazně nezvětšuje tloušťku rukavice a umožní okamžitou manipulaci.

PVC

PVC, neboli polyvinylchlorid, poskytuje dobrou odolnost proti řadě kyselin a zásad, a je spojován s dobou mechanickou odolností, když jsou rukavice potažené látkou. PVC neobsahuje alergeny, jako jsou proteiny nebo akcelerátory a je tak dobře snášeno uživateli.

PVC je materiál s dobrým stárnutím, na který nemá vliv dlouhé vystavení světlu, ozónu, ultrafialovému záření atd. Rukavice z PVC proto mohou být dlouhou dobu uloženy, aniž by se změnily jejich vlastnosti.

Rukavice z PVC se nedoporučují pro situace, kde mohou přijít do styku z chemickými rozpouštědly (ketony, alkany atd.). Kontakt s těmito produkty vede k extrakci zvláčňovadel a následkem toho rukavice tvrdne.

Rukavice z PVC se nesmějí používat k manipulaci horkých předmětů (>80 °C), jinak se mohou změnit jejich fyzikální vlastnosti.

S

Statická elektřina

Akumulace elektrického náboje na předmětu nebo povrchu. Primární příčinou statické elektřiny jsou lidé: chůze po podlaze, přemísťování objektu, mohou generovat statickou elektřinu.

T

TECHNIKA PLETENÍ

Používá se speciálnítechnika pletení, která zajišťuje lepší pohodlí uvnitř rukavic. To umožňuje strukturovat vzor pletení: ze 2 pletených nití můžeme orientovat nejměkčí příze dovnitř a technické příze vně rukavic.

Technologie ResiComfort

Vysoce výkonná technologie potahování maximalizuje pohodlí a umožňuje, aby ruce dýchaly, a zároveň nabízí maximální odolnost.

Textilní vložka

Často používaný doplněk rukavic, který se nachází v jejich vnitřní části. Účelem vložky je zabránit otlaku a kontaktu s tvrdšími vrstvami rukavice. Do rukavic je používána i pro dosažení většího pohodlí a komfortu. To žádané zejména u rukavic, které se používají pro dlouhodobější činnost. Vložka je obvykle upletena z bavlny nebo ze syntetických materiálů.

V

Velurová úprava

Velurovou úpravou disponují rukavice, u kterých je požadavkem větší komfort a snadná absorpce potu. Jedná se o textilní vlákna se strukturou na bázi bavlny.