Evropské zákony a normy

Požadavky na osobní ochranné vybavení mají za cíl harmonizovat zákony členských států a stanovit požadavky, které musejí splňovat produkty a jejich uživatelé. Evropské standardy definuje technické specifikace, které jsou vyžadovány, aby tyto požadavky byly splněny.

Společnost Mapa Professional by ráda využila této příležitosti a vysvětlila Vám tato ustanovení.

Směrnice 89/656/CEE (použití) stanoví požadavky, které musejí splňovat zaměstnavatelé ohledně poskytování osobních ochranných prostředků a jejich použití zaměstnanci.

Směrnice 89/686/CEE (Design) popisuje nezbytné požadavky pro prodej ochranných rukavic na evropském trhu.

Celý sortiment společnosti Mapa Professional obdržel certifikát CE v souladu s těmito nezbytnými požadavky a její produkty jsou opatřeny známkou CE.

Certifikační kategorie CE

Kategorie 1: Za to, že produkty splňují nezbytné požadavky směrnice, zodpovídá výrobce.

 

Kategorie 2: Certifikát o splnění získán od ohlašovacího úřadu.

 

Kategorie 3: Ohlašovací úřady vystaví certifikát o splnění a provádí pravidelné kontroly v podniku výrobce.

Evropské piktrogramy

Předpisy, které se vztahují ke kontaktu s potravinami

Evropský předpis

Další informace o manipulaci s potravinami nám nejprve poskytne evropská legislativa. Hlavní Evropský předpis (1935/2004) identifikuje a stanovuje určité obecné zásady, ale určuje také, že konkrétnější parametry si mohou přizpůsobit členské státy. Tyto kroky mohou být dokončeny národními variantami.

Tento předpis (1935/2004) se vztahuje na každý objekt, který má přijít do styku s potravinami

Definuje obecné požadavky:

Předměty jsou navrženy podle dobrých výrobních postupů, aby bylo zajištěno, že potraviny nebudou kontaminovány žádnými látkami v množství, která by mohla být nebezpečná pro lidské zdraví nebo která by mohla pozměnit složení potraviny.

A identifikuje materiály a předměty, pro které lze přizpůsobit konkrétní parametry:

 • Limit pro celkovou nebo konkrétní kontaminaci
 • Omezení úrovní určitých látek
 • Seznam povolených složek

Určuje podmínky označování: symbol skleničky a vidličky a/nebo ‘For food contact’ (Pro kontakt s jídlem). Označení předmětů by nemělo za žádných okolností nesprávně informovat předepisující osobu nebo uživatele.

Prohlášení o splnění potravinářských předpisů:

Zajištěno výrobcem na základě testů provedených bez povinných kontrol třetí strany. Tento bod není dále kontrolován, pokud je vydán certifikát AET (certifikát obdržený na konci certifikačního procesu).
Interpretaci tohoto obrázku proto musí být věnována pečlivá pozornost.

Specifické evropské směrnice (82/711 a 85/572)

Ustavují základní zásady a definují simulanty, které se mají používat ke kontrole kontaminace materiálů podle typu potravin.

3 důležité body:

 • Materiály, které přijdou do styku se všemi typy potravin, musejí být testovány pomocí následujících 3 simulantů: 3% kyselina octová, 10% etanol a rafinovaný olivový olej.
 • Materiály, které přijdou do styku s určitými typy potravin, musejí být testovány jedním či dvěma simulanty ze tří (viz tabulka uvedená ve směrnici 85/572). Místo kyseliny se někdy používá destilovaná voda.
 • Co se týče simulantu olivového oleje: Vzhledem k tomu, že kontaminace některých tuků může být mnohem nižší než v případě čistého olivového oleje, lze měřené množství rozdělit redukčním činitelem mezi 1 a 5, v závislosti na potravině. Jako výsledek je vymezeno 5 druhů potravin pro tuky.

Souhrn právních omezení

Odpovědnost výrobce zemědělských potravin: sám právně zodpovídá za hygienickou kvalitu svých produktů.

Vysoce specifické regulační testy: všechny komponenty rukavice musejí být především uvedeny v místním seznamu. Rukavice musejí být testovány na celkovou a specifickou kontaminaci v závislosti na typu zpracovávaných potravin.
DŮLEŽITÉ: Rukavice mohou být schváleny jen pro jeden typ potravin a pro jiný nikol.

Prohlášení o druzích potravin pro rukavice podléhají přísným předpisům:

Pokud mají být rukavice označeny pouze symbolem skleničky a vidličky, musejí projít všemi testy pro všechny typy potravin.
Tento symbol ale mohou vždy doprovázet jasné a přísné předpisy pro používání.

DŮLEŽITÉ: Žádný zákon nezavazuje výrobce zemědělských potravin používat rukavice s tímto symbolem. Musejí ale používat rukavice, které prošly standardními testy pro zpracovávané potraviny, aby bylo zajištěno, že nepředstavují riziko kontaminace potravin.

Certifikační kategorie IFS a BRC

Francouzské, německé a italské společenství pro prodej a distribuci kromě mezinárodních zákonů a standardů (ISO 22000) vypracovala certifikační kategorii, která se vztahuje především na bezpečnost potravin: IFS (International Featured Standard for Food).
IFS 5 (5. aktuální verze) pomáhá výrobcům zajišťovat, že při výrobě nedojde k žádné kontaminaci, ale současně bere v úvahu jejich skutečné pracovní podmínky.
BRC (British Retail Consortium) zavedlo podobnou certifikační kategorii (Global Standard for Food Safety) pro Spojené království.

IFS a BRC jsou často revidovány, aby trvale vylepšovaly bezpečnost potravin.

Hlavní obchodní řetězce provádějí roční audit (IFS 5 / BRC), aby mohly schválit své dodavatele.

 • Povinné a vztahuje se na každou výrobnu: Hlavní aplikace se týká všeho, co by mohlo přijít do styku s potravinami při výrobě – to může stále častěji znamenat rukavice.
 • Založeno na nepřetržitém vylepšování: Pokud výrobci na prvním auditu zcela nesplňují standard, auditoři se zasadí o vylepšení pracoviště v následujících letech.

Vzhledem k tomu, že symbol skleničky a vidličky není dostatečně přesný, a jeho aplikace není kontrolována externí nezávislou organizací, jsou vyžadovány výsledky náležitých testů pro potraviny i pracovní podmínky.

Role společnosti Mapa Professional

 • Nabízet řadu specifických rukavic, které splňují zákonné požadavky
  Při každém uvedení symbolu skleničky a vidličky jsou jasně indikována všechna omezení podle evropských předpisů, které se vztahují na materiály a předměty ve styku s potravinami.

 • Viz směrnice 85/572
  Poskytuje přesnou tabulku výsledků kontaktu s jídlem pro 88 tříd potravin ve směrnici.
  Více informací o tomto odkazu: klikněte zde

 • Dodávka přizpůsobeného řešení
  Aplikace a použití rukavic se může na jednotlivých pracovištích lišit. Mapa Professionnel přizpůsobí své produkty každé situaci.

 

KATEGORIE 1: regulované testovací podmínky (2 hod., 40 °C) představují pracovní podmínky

 • Pokud je rukavice schválena jako potravinářská podle tabulky druhů potravin pro práci s potravinami, Mapa Professional automaticky poskytne certifikát o druhu potravin (certifikát Mapa Professional nebo certifikát specifický pro klienta).
 • Pokud rukavice není schválena jako potravinářská podle tabulky druhů potravin pro práci s potravinami, je považována za nevyhovující a Mapa Professional nabídne jiný typ rukavic

 

KATEGORIE 2: regulované testovací podmínky (2 hod., 40 °C) nepředstavují pracovní podmínky

Mapa Professional definuje a realizuje příslušné testy ve shodě s hlavním předpisem 1935/2004.
 

Mapa Professional v obou případech plně zodpovídá za kvalitativní a bezpečnostní systémy pro potraviny (ISO 22000, HACCP).